THÀNH TÍCH HỌC VIÊN TIN HỌC TRẺ TRUNG TÂM INFOTECH

DANH SÁCH CÂY TIN HỌC
Nguyễn Đức Thịnh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 339  điểm
Tốc độ gõ phím:  80
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  68 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 72 từ / phút
Suy luận thuật toán:  7/10
Kỹ năng đồ họa:  7/10
Kỹ năng hoạt hình:  7/10
Điểm thưởng: 35
Giới thiệu bản thân:
Trần Minh Chính
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 43  điểm
Tốc độ gõ phím:  1600
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  35 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 40 từ / phút
Suy luận thuật toán:  8
Kỹ năng đồ họa:  9/10
Kỹ năng hoạt hình:  8/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Lâm Minh Triết
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 58  điểm
Tốc độ gõ phím:  22
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  7 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 21 từ / phút
Suy luận thuật toán:  1
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Văn Ngọc Thịnh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  1200
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  30 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 38 từ / phút
Suy luận thuật toán:  7
Kỹ năng đồ họa:  8/10
Kỹ năng hoạt hình:  7/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Đặng Phúc Hiếu
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 656  điểm
Tốc độ gõ phím:  84
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  104 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 88 từ / phút
Suy luận thuật toán:  7/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 1175
Giới thiệu bản thân:
Lý Minh Quyên
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 600  điểm
Tốc độ gõ phím:  1220
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  69 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 39 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  6/10
Kỹ năng hoạt hình:  6/10
Điểm thưởng: 90
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Trần Thanh Bình
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 569  điểm
Tốc độ gõ phím:  1140
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  47 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 36 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  7/10
Kỹ năng hoạt hình:  
Điểm thưởng: 70
Giới thiệu bản thân:
Bùi Lê Khương Duy
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 562  điểm
Tốc độ gõ phím:  170
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  56 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 83 từ / phút
Suy luận thuật toán:  7/10
Kỹ năng đồ họa:  6/10
Kỹ năng hoạt hình:  7/10
Điểm thưởng: 415
Giới thiệu bản thân:
Trần Gia Bảo
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 554  điểm
Tốc độ gõ phím:  95
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  70 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 51 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  7/10
Kỹ năng hoạt hình:  7/10
Điểm thưởng: 1250
Giới thiệu bản thân:
Phạm Huy Hoàng
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 548  điểm
Tốc độ gõ phím:  416
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  23 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 18 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 10
Giới thiệu bản thân:
Phạm Vĩnh Toàn
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 502  điểm
Tốc độ gõ phím:  657
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  54 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 45 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 5
Giới thiệu bản thân:
Huỳnh Trương Gia Huy
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 483  điểm
Tốc độ gõ phím:  38
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  20 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 19 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  6/10
Kỹ năng hoạt hình:  6/10
Điểm thưởng: 105
Giới thiệu bản thân:
Lê Toàn Thắng
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 432  điểm
Tốc độ gõ phím:  50
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  8 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 6 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  7/10
Kỹ năng hoạt hình:  7/10
Điểm thưởng: 335
Giới thiệu bản thân:
Trần Tiến Đạt
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 424  điểm
Tốc độ gõ phím:  1372
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  34 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 30 từ / phút
Suy luận thuật toán:  7/10
Kỹ năng đồ họa:  6/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Trương Thành Lợi
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 405  điểm
Tốc độ gõ phím:  77
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  32 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 32 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 485
Giới thiệu bản thân:
Thái Nhật Hoàng
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 392  điểm
Tốc độ gõ phím:  1604
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  34 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 32 từ / phút
Suy luận thuật toán:  7/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Minh Ân
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 376  điểm
Tốc độ gõ phím:  472
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  38 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 36 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 5
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Trương Kỳ
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 367  điểm
Tốc độ gõ phím:  732
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  40 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 18 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 415
Giới thiệu bản thân:
Lê Thái Bảo
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 364  điểm
Tốc độ gõ phím:  1600
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  59 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 49 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Phan Võ Đình Kiệt
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 359  điểm
Tốc độ gõ phím:  575
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  31 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 23 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Trần Ngọc Thanh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 351  điểm
Tốc độ gõ phím:  2990
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  90 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 55 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  7/10
Kỹ năng hoạt hình:  7/10
Điểm thưởng: 90
Giới thiệu bản thân:
Lê Phạm Hoàng Yến
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 329  điểm
Tốc độ gõ phím:  97
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  21 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 25 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6
Kỹ năng đồ họa:  0
Kỹ năng hoạt hình:  0
Điểm thưởng: 115
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Trần Minh Huy
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 322  điểm
Tốc độ gõ phím:  339
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  21 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 10 từ / phút
Suy luận thuật toán:  5/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Võ Hoàng Tâm
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 300  điểm
Tốc độ gõ phím:  540
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  37 Từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 30 Từ / phút
Suy luận thuật toán:  6
Kỹ năng đồ họa:  6/10
Kỹ năng hoạt hình:  
Điểm thưởng: 25
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Gia Phát
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 275  điểm
Tốc độ gõ phím:  80
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  16 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 9 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  7/10
Kỹ năng hoạt hình:  
Điểm thưởng: 580
Giới thiệu bản thân:
Hồ Thanh Trúc
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 273  điểm
Tốc độ gõ phím:  1488
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  33 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 25 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Trần Thanh Liêm
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 265  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  35 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 25 từ / phút
Suy luận thuật toán:  7/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 210
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Lê Phương Duy
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 241  điểm
Tốc độ gõ phím:  392
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  26 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 24 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 105
Giới thiệu bản thân:
Võ Trần Quỳnh Như
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 239  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  19 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 15 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 85
Giới thiệu bản thân:
Trịnh Lê Đăng Khoa
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 219  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  15 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 12 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 60
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Lê Khánh Trân
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 219  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  17 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 16 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 715
Giới thiệu bản thân:
Trần Ngọc Bảo Trâm
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 218  điểm
Tốc độ gõ phím:  1074
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  38 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 27 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thiện Nhân
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 201  điểm
Tốc độ gõ phím:  224
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  25 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 29 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 10
Giới thiệu bản thân:
Phan Mai Phương
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 199  điểm
Tốc độ gõ phím:  25
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  5 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 8 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 130
Giới thiệu bản thân:
Ngô Hoa Kỳ Dung
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 197  điểm
Tốc độ gõ phím:  299
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  22 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 21 từ / phút
Suy luận thuật toán:  5/10
Kỹ năng đồ họa:  6/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Võ Chí Dũng
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 197  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 10
Giới thiệu bản thân:
Lê Minh Hoàng
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 190  điểm
Tốc độ gõ phím:  66
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  15 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 11 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 20
Giới thiệu bản thân:
Đồng Khánh Linh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 176  điểm
Tốc độ gõ phím:  229
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  13 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 11 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Trường Khoa
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 169  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  12 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 11 từ / phút
Suy luận thuật toán:  1/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 35
Giới thiệu bản thân:
Võ Trần Triệu Vỹ
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 163  điểm
Tốc độ gõ phím:  31
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  13 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 15 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  6/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Tạ Hoàng Khôi
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 162  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  16 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 20 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 150  điểm
Tốc độ gõ phím:  92
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  40 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 35 từ / phút
Suy luận thuật toán:  1/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 110
Giới thiệu bản thân:
Trương Nguyễn Phương Anh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 149  điểm
Tốc độ gõ phím:  102
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  22 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 17 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 356
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Duy Tùng
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 148  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  34 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 31 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 85
Giới thiệu bản thân:
Huỳnh Minh Nhật
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 142  điểm
Tốc độ gõ phím:  250
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  25 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 19 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Trịnh Gia Hân
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 141  điểm
Tốc độ gõ phím:  174
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  14 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 7 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Mai Văn Phước
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 134  điểm
Tốc độ gõ phím:  1279
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  41 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 30 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 50
Giới thiệu bản thân:
Triệu Chí Minh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 122  điểm
Tốc độ gõ phím:  148
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  23 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 16 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thành Luật
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 120  điểm
Tốc độ gõ phím:  210
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  28 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 26 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Hàn Minh Hân
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 110  điểm
Tốc độ gõ phím:  117
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  10 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 11 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 60
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Đình Minh Quân
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 99  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 6 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 20
Giới thiệu bản thân:
Lê Dương Quang Duy
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 99  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  35 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 33 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 65
Giới thiệu bản thân:
Trịnh Khánh Dũng
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 98  điểm
Tốc độ gõ phím:  95
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  43 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 27 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 95
Giới thiệu bản thân:
Mai Thị Xuân Mai
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 82  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 20
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Trần Cao Trí
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 71  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 3 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 15
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Trọng Nhân
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 57  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  29 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 29 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Hồ Đăng Khoa
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 48  điểm
Tốc độ gõ phím:  203
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  10 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 9 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  7/10
Kỹ năng hoạt hình:  
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Quang Minh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 43  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  22 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 20 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Phạm Hồng Hạnh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 33  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Đặng Kiến Thức
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 30  điểm
Tốc độ gõ phím:  573
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  19 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 16 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  
Kỹ năng hoạt hình:  
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Lê Phan Khai Minh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 30  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  6 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 3 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 25
Giới thiệu bản thân:
Đặng Thị Nhẫn
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 26  điểm
Tốc độ gõ phím:  472
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  37 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 26 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  
Kỹ năng hoạt hình:  
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Đào Nguyên Khanh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 19  điểm
Tốc độ gõ phím:  499
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  22 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 16 từ / phút
Suy luận thuật toán:  7/10
Kỹ năng đồ họa:  6/10
Kỹ năng hoạt hình:  7/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Đào Nguyên Khang
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 19  điểm
Tốc độ gõ phím:  432
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  15 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 12 từ / phút
Suy luận thuật toán:  7/10
Kỹ năng đồ họa:  6/10
Kỹ năng hoạt hình:  7/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Hiếu Ngân
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 16  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 5
Giới thiệu bản thân:
Trương Quốc Trị
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 10  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 5
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Tài Anh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 8  điểm
Tốc độ gõ phím:  598
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  25 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 24 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  
Kỹ năng hoạt hình:  
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Phạm Trần Minh Phương
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 6  điểm
Tốc độ gõ phím:  353
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  39 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 25 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  0
Kỹ năng hoạt hình:  0
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Thái Minh Chính
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  350
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  21 Từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 27 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6
Kỹ năng đồ họa:  
Kỹ năng hoạt hình:  
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Đào Mai Thy
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  333
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  17 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 10 từ / phút
Suy luận thuật toán:  6/10
Kỹ năng đồ họa:  7/10
Kỹ năng hoạt hình:  6/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Huỳnh Quốc Huy
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  274
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  18 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 25
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thị Tường Vy
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  200
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  
Tốc độ gõ từ tiếng Anh:
Suy luận thuật toán:  
Kỹ năng đồ họa:  
Kỹ năng hoạt hình:  
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Lê Nguyên Khôi
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  190
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  6 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 45
Giới thiệu bản thân:
Thái An Thịnh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  175
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  9 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 9 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0
Kỹ năng đồ họa:  
Kỹ năng hoạt hình:  
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Thân Hương Quỳnh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  133
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 215
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Như Quỳnh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  128
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 260
Giới thiệu bản thân:
Phạm Lê Hoàng Uyên
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  122
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  35 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 23 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 355
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Nhật Minh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  118
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 30
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Võ Anh Thư
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  93
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 35
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Châu Minh Khoa
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  87
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 300
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Hoàng Huy
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  85
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  5 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 3 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 50
Giới thiệu bản thân:
Lý Mạnh Tấn
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  80
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 10
Giới thiệu bản thân:
Võ Minh Nhật
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  77
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 22 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 50
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thành Khôi
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  68
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  25 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 24 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 200
Giới thiệu bản thân:
Võ Trường An
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  63
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  8 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 9 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 110
Giới thiệu bản thân:
Võ Hà Anh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  50
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 35
Giới thiệu bản thân:
vo ha anh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  30
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 40
Giới thiệu bản thân:
Lý Bảo Ngọc
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  30
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Ung Vỹ Khang
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  27
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 20
Giới thiệu bản thân:
nguyễn thị hồng thơm
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thanh Trung
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Trần Thị Cẩm Chi
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Trần Thị Như Nguyệt
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
nguyễn thị thu doan
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Ngọc Huề
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
hồ thế tuyết
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thị Nở
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Quốc Cường
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Trần Thị Kim Cúc
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
trần hồng thắm
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
nguyễn thị thanh thoa
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
phạm thoại my
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
nguyễn anh phụng
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 20
Giới thiệu bản thân:
nguyễn quang dũng
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
huỳnh trần hoàng yến
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Trần Thị Hồng Hiếu
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Hồ Xuân Ninh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Lê Toàn Nhất
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Chung Vỹ Ly
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Võ Tấn Trường
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
phạm thị bích thảo
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Hồ Đức Hòa
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Việt Đức
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thị Trúc Phương
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Bùi Thị Duyên
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thị Duyên
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
a
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
KSOR NGUYỄN
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
phamcongtin2018@
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Lê Thị Kim Oanh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
thoainguyen
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Hữu Bình
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Đào Quốc Việt
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  18 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 25
Giới thiệu bản thân:
Phan Nguyễn Tấn Vinh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  27 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 14 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 157
Giới thiệu bản thân:
Trần Minh Hiển
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 30
Giới thiệu bản thân:
tín
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 10
Giới thiệu bản thân:
Bùi Thị Minh Phúc
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Trần Thị Kim Búp
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thị Kiều
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Trần Thị Thu Trang
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
sptoan
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
vancntt
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
như
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
nguyễn hữu vinh
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Lê Anh Tuấn
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Tấn Quốc
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thị Vy Phương
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Thị Ái Vân
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Huỳnh Công Tuấn
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
nhap
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 0
Giới thiệu bản thân:
Nguyễn Trần Nhựt Khang
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ/phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ/phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 30
Giới thiệu bản thân:
Tô Ngọc Hà
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 700  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Phan Phương Thảo
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 40  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân:
Trịnh Thị Mai Phương
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 0  điểm
Tốc độ gõ phím:  0
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  0 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 0 từ / phút
Suy luận thuật toán:  0/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng:
Giới thiệu bản thân: